Plan een bezichtiging

Geen plek zoals hier

Beschrijving

Lees meer
ADRES
Strijkviertel 36A, 38A en 40 (3454 PM) Utrecht (De Meern)

ALGEMEEN
Voor verkoop beschikbaar is voormalige bedrijfswoning/bungalow en de verder op gelegen bedrijfsruimte, magazijn, showroom en kantoorruimte (gebouw A). Het perceel naar schatting groot ca. 2.000m² en wordt nog nader ingemeten door het kadaster. Op eigen terrein is ruime eigen parkeervoorziening aanwezig.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op bedrijventerrein Oudenrijn. Bedrijventerrein Oudenrijn is een bedrijventerrein van circa 74 hectare en ligt in het westen van Utrecht. Kenmerkend voor Oudenrijn zijn de verschillende bedrijven: u vindt er bedrijven uit de handel, transport en industrie. Daarnaast zijn er een aantal solitaire kantoorpanden gevestigd.

Het terrein is goed bereikbaar dankzij de aansluiting op de A2 en de A12. Op het noordelijk deel van het bedrijfsterrein zijn twee Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbindingen aangelegd met een verknoping. Op 1 april 2014 heeft het terrein het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Zie de website van de Bedrijvenkring Oudenrijn voor meer informatie.

OPPERVLAKTE
Het voor verkoop beschikbare object betreft een tweetal bedrijfs-/kantoorgebouwen en een bungalow met erf, grond en verdere aanbehoren, met een totaal vloeroppervlak van circa 1.805 m² v.v.o., onderverdeeld als volgt:

Gebouw A (A1 + A2), ca. 763 m²:
circa 457 m² bedrijfsruimte;
circa 174 m² showroom-/bedrijfsruimte;
circa 63 m² kantoor-/overige ruimte;
circa 69 m² overdekte tussenruimte.

Bungalow (voormalige bedrijfswoning):
circa 108 m² bungalow.

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

KADASTRALE GEGEVENS
Het object is kadastraal bekend als:
Plaatselijk bekend : Strijkviertel 36A, 38A en 40
Gemeente : Oudenrijn
Sectie : A
nummer(s) : 2124
Groot : 2.160m²

Voor het bedrijfsgebouw gelegen op het achter terrein met perceel nummers 2128, 3880 en 3881 wordt er een erfdienstbaarheid van weg gevestigd voor het komen en gaan van en naar de openbare weg over perceel met nummer 2124.

BESTEMMING
Op de plankaart is het object aangemerkt met bestemming “’Bedrijven, categorie 3.2”. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone industrie' ligt de rond het industrieterrein gelegen zone als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder buiten welke zone de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50dB(A) niet te boven mag gaan. Eveneens staat er op de plankaart de aanduiding (dhv) detailhandel Volumineus.

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de gemeente Utrecht.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische staat, vrij van huur en gebruik.

PARKEREN
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig.

ENERGIELABEL
Voor zover noodzakelijk zal er voor dat deel een energielabel worden aangeleverd.

KOOPPRIJS
€ 630.000,- kosten koper, eventueel te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn voor rekening van koper.

ONDERMAAT/OVERMAAT
Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is, ontleent geen van partijen daaraan rechten.

AANVAARDING/LEVERING
De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, de staat “as-is, where-is” met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van de laatste akte van levering. Het is bespreekbaar om de huidige huurders over te dragen.

MILIEU
Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens of milieu of agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, claims en verplichtingen te dier zake. Verkoper zal een bodemrapport d.d. 5 maart 2009 uitgevoerd door Van Dijk Geo- en milieutechniek.

NOTARISKANTOOR
Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de koopovereenkomst en de notariële akte van levering.

KOOPOVEREENKOMST
In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris nodig acht en normaal gebruikelijk zijn.

ZEKERHEIDSSTELLING
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor.

AANVAARDING
In overleg.
Plan een bezichtiging

Een betere kijk op je plek

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Prijs € 630.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Bedrijfshal
Eveneens Kantoor
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2.160 m²
Bruto vloeroppervlakte 700 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein

De buurt waar Strijkviertel 38A en 40, 3454 PM Utrecht zich bevindt

Kruideniers en supermarkten
Scholen en kinderopvang
Restaurants
Winkels

Neem een kijkje

Heeft deze plek je helemaal te pakken? Reageer dan, of plan meteen een bezichtiging. Want waarom wachten, toch? Wij vertellen je graag meer over de buurt en andere eigenschappen van deze fantastische plek.

Jouw makelaar

Brecheisen Bedrijfsmakelaars Utrecht

030 233 11 34 E-mail
Neem contact met mij op

Sluiten

Recent bekeken